זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

כל התמונות והתכנים המשמשים באתר זה הם בבעלות או ברישיון של Intercompany Solutions BV או שלוחותיה, לשימוש באתר זה בלבד. אסור להשתמש בכל שימוש או עריכה לא מורשים בחומרים.

המוצרים והשירותים שלנו המשווקים באמצעות שמנו הם סימנים מסחריים של Intercompany Solutions BV או שלוחותיה. השימוש בחומרים שלנו עשוי לשמש רק בהתייחסות למקור באמצעות קישור והפניה למחבר, לשימוש שאינו מסחרי. אלא אם כן סוכם אחרת בחוזה עם הארגון שלנו.

כל הזכויות שמורות - 2020